Współpraca przedszkola i rodziny

Główną funkcją przedszkola jest zapobieganie wszelkim nieprawidłowościom rozwoju dzieci. Chronienie wychowanków przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym, czuwanie nad prawidłowym ich rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem.

Drugą podstawową funkcją wychowania przedszkolnego jest pobudzanie rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami, wyrównywanie pewnych określonych opóźnień w rozwoju dziecka.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez przedszkole dobrych wyników w pracy wychowawczej. W zakresie współpracy z rodziną podstawą jest dążenie do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.

Bardzo ważną rolę spełniają formy współdziałania indywidualnego do których należy m.in. rozmowa z rodzicami, ich aktywny udział w uroczystościach przedszkolnych. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, podczas których mogą obserwować własne dziecko na tle grupy rówieśników.

Scroll to Top
Skip to content