Rada Rodziców

Oprócz Rady Rodziców reprezentującej ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, w placówce funkcjonują Rady Oddziałowe. Rada Oddziału ze swoich członków wybiera przewodniczącego, który stoi na czele Rady Oddziału, kieruje pracami rady danej grupy i jest jednocześnie przedstawicielem Rady Oddziałowej do Rady Rodziców.

Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

  1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju placówki.
  2. Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach i działaniach dydaktycznych.
  3. Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola.
  4. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki.
  5. Wzbogacanie wyposażenia przedszkola.
  6. Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci.
  7. Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.
  8. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.
  9. Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu dla rodziców.
  10. Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

Rada Rodziców może gromadzić na odrębnym rachunku bankowym fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki.

Numer konta rady rodziców:  71 9610 0002 2009 0061 6429 0001

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

– Przewodniczący: Pani Brygida Łukawska

– Zastępca: Pan Kamil Łukawski

– Skarbnik: Pani Renata Nowakowska

– Protokolant: Pani Ewelina Drączkowska-Szpytma

Scroll to Top
Skip to content