W chwili obecnej przedszkole realizuje swoje podstawowe funkcje – wychowawczą, edukacyjną i opiekuńczą, dysponuje: czterema salami dydaktycznymi, przestronną szatnią, gabinetem dla specjalistów (logopeda, psycholog), gabinetem dyrektora, pomieszczeniami administracyjnymi, pomieszczeniami kuchennymi z zapleczem magazynowym.

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.00, za wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym.

W codziennej pracy nauczycielom przyświeca misja wszechstronnego rozwoju dzieci w sferze umysłowej i emocjonalnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Ważnym elementem w koncepcji pracy przedszkola jest dbałość o rozwój talentów min. teatralnych, muzycznych, tanecznych, plastycznych i sportowych wychowanków.

Nauczyciele wspierają też rozwój aktywności ruchowej dzieci, uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń i zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej: Weroniki Sherborne, pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu.

W przedszkolu dzieci zachęcane są do samodzielnego rozwijania się poprzez tworzenie kącików zainteresowań z własnymi wytworami, organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne, stwarzane są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka.

Dzieci mogą być zarówno widzem, oglądając spektakle teatralne, czasem bezpośrednio w teatrze, ale również w przedszkolu. To wykwalifikowana kadra przedszkola przygotowuje dzieci do tych występów.

Nauczyciele wspierają indywidualny rozwój dzieci. Metody i formy pracy dostosowywane są do możliwości dzieci. Placówka tworzy atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa. Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z logopedą.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczestnicząc we wszystkich ważniejszych wydarzeniach gminnych, konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itd. Rozszerzamy też współpracę z innymi placówkami w celu promowania przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem oraz w celu poszukiwania coraz to nowych, ciekawszych metod.

Przedszkole czynnie współpracuje również z rodzicami, którzy są jego partnerami , mają wpływ na decyzje podejmowane w placówce, są aktywnymi uczestnikami przedszkolnej działalności, chętnie angażują się w różne akcje, wspierają przedszkole i są jego sponsorami.

Poprzez w/w działania nasz przedszkolak opuszczając progi przedszkola jako absolwent:

 • jest koleżeński
 • jest kulturalny
 • dba o bezpieczeństwo
 • kontroluje swoje zachowanie
 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązku szkolnego
 • ma prawidłowo rozwinięte procesy poznawcze
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • jest wrażliwy estetycznie
 • lubi działania twórcze
 • jest aktywny w podejmowaniu działań
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem

Aby osiągnąć taką sylwetkę, każdy przedszkolak poznaje swoje prawa i obowiązki, które zawarte są w dokumentach placówki, a wdrażane na co dzień podczas procesu edukacyjno – wychowawczego.

Przedszkole ma swój kalendarz imprez i wydarzeń, stanowiących własne tradycje – co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Systematycznie prowadzona jest Kronika przedszkolna, w której zapisywane są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola, a umieszczane w niej zdjęcia są odzwierciedleniem tych wydarzeń

Scroll to Top
Skip to content