Statut Miejskiego Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie

Podstawa prawna Statusu Przedszkola nr 2 w Hrubieszowie

Rozporzadzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki ksztalcenia ustawicznego , publicznej placówki kształcenie praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego( Dz.U. nr 61 poz.624 z późniejszymi zmianami.)

Konwencja o Prawach Dziecka ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych   
z dnia 20 listopada 1989r., Ratyfikowana przez Polskę  w dniu 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526).

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe Dz. U. z 2017r poz. 60 i 949.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r w sprawnie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenie ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym , kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz  ksztalcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz.356 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1189)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017r. poz. 1643.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. z 2017r. poz.1635.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki z dnia 28.08.2017r. Dz.U z 2017r poz. 1652.

Rozporzadzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia ,wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym DZ.U z 2017 r. poz. 1652 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 grudnia 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018r. Nr 6 poz.2140).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola , szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Dz. U. z 2018r. poz. 1055.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07  czerwca 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków i sposobu nauczania   religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U.z 2017r\
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2500)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)


Rozdziały statutu

Rozdział 1
§ 1
NAZWA  I  TYP  PLACÓWKI

1.1. Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie jest przedszkolem publicznym.
1.2. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Hrubieszowie.
1.3. Siedziba  przedszkola znajduje się w Hrubieszowie przy   ul.  mjr Dobrzańskiego „Hubala” 11.
1.4. Terenem działania Miejskiego Przedszkola Nr 2 jest miasto Hrubieszów.
1.5. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska w Hrubieszowie.
1.6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.
1.7. Stemplem urzędowym przedszkola jest stempel podłużny w brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Nr 2
ul. mjr Dobrzańskiego „Hubala”11
22-500 Hrubieszów
tel.84  696-25-41
NIP 919-18-16-124
1.8. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej w Hrubieszowie    działającą w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
§ 2

Przedszkole:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola
§ 3
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki , wychowania i nauczania- uczenia się , co umożliwia dziecku odkrywania własnych mozliwosci ,sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:
1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;
2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,
4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu.
§ 4
Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt;
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania dzieci sześcioletnich;
12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
§ 5
Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;
5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;
6) zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą; zajęcia dodatkowe odbywają się zgodnie z arkuszem organizacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
7)wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.
§ 6
Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
§ 7
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
3.  W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spada na osobę prowadzącą zajęcia .
4.   Dzieci na zajęcia specjalistyczne odbierane są i przyprowadzane przez osobę prowadzącą zajęcia.
5. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela oraz woźna oddziałowa..
6. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci 3-letnich pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.
7. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę dzieci 3-letnich towarzyszy pomoc nauczyciela, w pozostałych grupach wiekowych woźna oddziałowa.
§ 8
1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek.
2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.
§ 9
1. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.
§ 10
1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami zgodnie z Regulaminem Przedszkola.
4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.
5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
6.  Za bezpieczeństwo dzieci podczas organizowanych uroczystości i spotkań    z   rodzicami odpowiadają:
nauczyciele w trakcie występów dzieci,
rodzice bezpośrednio po występie dzieci.
7. Nauczyciel pracujący w oddziale z dziećmi jest odpowiedzialny za działania związane z     zapewnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony życia. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W razie jego chwilowej nieobecności opiekę nad dziećmi sprawuje wskazany przez nauczyciela pracownik przedszkola.
8.  W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spada na osobę prowadzącą zajęcia.
9.  Dzieci na zajęcia specjalistyczne odbierane i przyprowadzane są przez osobę prowadzącą zajęcia.

Rozdział 3
Organy Przedszkola i ich kompetencje
§ 11
Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
§ 12
1. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.
§ 13
1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
b) prowadzi zajęć obserwację dydaktycznych i innych form pracy z dziećmi oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w Przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 
3. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.
4. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
§ 14
1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
§ 15
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu  z każdego oddziału.
3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
§ 16
1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola.
2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
3. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:
1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
2) wyjaśnienie istoty nieporozumień;
3) podjęcie decyzji rozstrzygającej.
5. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 4
Organizacja pracy Przedszkola
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.
2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.
3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 100
4. Przedszkole prowadzi 4 oddziały.
5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
§ 18
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 4 sale zajęć, sale gimnastyczna, szatnię, 4 łazienki dla każdej grupy wiekowej ,kuchnie, zaplecze kuchenne.
3. Przedszkole nie odpowiada finansowo za rzeczy , odzież, przedmioty wartościowe pozostawione w szatni przedszkolnej oraz w holu przedszkola.
4.   Przedszkole nie odpowiada za zabawki przyniesione przez dzieci z domu.
§ 19
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowywany przez Dyrektora Przedszkola.
2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.
§ 20
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
§ 21
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.
2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
3. Przedszkole czynne jest 9,5godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 16.00
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8.00do godziny 13.00
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
6. Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola.
§ 22
1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Miasta   w  Hrubieszowie (drugi etap rekrutacji).
3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:
1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);
2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia7. września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;
3) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka.

Rozdział 5
Zasady odpłatności za Przedszkole
§ 23
1. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Miasta   w  Hrubieszowie.
§ 24
1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.
3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym przedszkole.
4. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 
5. Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole pobierane sa przez trzy kolejne dni robocze poprzedzające 15 dzień każdego miesiąca podane w zarządzeniu dyrektora przedszkola.

Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
§ 25
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.
§ 26
1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;
2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;
4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;
5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).
2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:
1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)
4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).
3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;
6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;
2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;
3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;
4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.
5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 27
1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Dyrektorowi.
2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
§ 28
Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;
2) samokształcenie;
3) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;
4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;
5) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.
§ 29
1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:
1)     intendent;
2) pomoc nauczyciela;
3) kucharka;
4)     pomoc kuchenna;
5) woźna oddziałowa;
6)    konserwator.

2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.
3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.
4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.
5. Każdy pracownik zobowiązany jest do:
1) dbałości o mienie Przedszkola;
2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola;
5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.
§ 30

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców
§ 31
1. Rodzice mają w szczególności prawo do:
1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola;
7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych;
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;
9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;
10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy Miejskiej Hrubieszów.
6) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.
7)  zgłaszanie przyczyn nieobecności dziecka trwającej ponad miesiąc dyrektorowi przedszkola.

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola;
2) zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż  2 razy w roku.;
3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;
5) konsultacje indywidualne;
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń;
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.
§32.
Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków

1. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola, z wyjątkiem dziecka 6-cio letniego, w przypadku:
zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc;
powtarzającego się nieterminowego regulowania należności;
nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez zgłoszenie przyczyny do dyrektora przedszkola przez  co najmniej 1 miesiąc;
w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci;
w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.
2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą
              być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola;
podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia opinii o zamiarze skreślenia dziecka
             z listy dzieci przyjętych do przedszkola;
podjęcie decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola;
pisemne poinformowanie rodziców o podjętej decyzji;
od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego, za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
7) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

Prawa i obowiązki dziecka
§ 33
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.
3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
Dziecko ma prawo do:
bezpiecznego pobytu w przedszkolu;
intymności;
zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań;
indywidualności;
zabawy;
dbania o higienę osobistą;
spokoju i wypoczynku;
nietykalności osobistej;
akceptacji i szacunku;
wyrażania własnych myśli, pragnień i wypowiedzi;
popełniania błędów;
zmienności nastrojów;
korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali przedszkolnej;
korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia;
wyrażania swoich inwencji twórczych;
bezkonfliktowego rozwiązywania problemów;
opieki i pomocy ze strony dorosłych;
pozytywnego wzmacniania przez dorosłych.

4.. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega
tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków.
Przedszkolak ma obowiązek:
przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych;
słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
szanować mienie;
zachowywać porządek i czystość;
zachowywać porządek i czystość;
współdziałać w zespole;
przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
szanować prawa innych;
szanować wytwory pracy innych;
stosować formy grzecznościowe;
liczyć się ze zdaniem innych;
przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
polubownie rozwiązywać konflikty;
uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej;
dbać o swój wygląd;
informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.
5. W każdej grupie wiekowej obowiązuje „Kodeks przedszkolaka” ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:
1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
2) szanować godność swoją i innych;
3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;
5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 34
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 35
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Centrum Obsługi Przedszkoli.
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.
§ 36

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 37.
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora na stronie internetowej przedszkola oraz w formie papierowej w jego gabinecie.
§ 38.
  W przypadku wprowadzenia zmian do statutu dyrektor, w ciągu miesiąca od ich
uchwalenia, opracowuje tekst ujednolicony statutu.

Statut został uchwalony w dniu 14.01.2019r. na mocy uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2018/2019

Skip to content