Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole2.info zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola nr 2.

Data publikacji  strony internetowej: 2015-10-01
www.przedszkole2.hrubieszow.info(strona prowadzona do dnia 2020-06-30)

Data ostatniej dużej aktualizacji: 
– kontynuacja prowadzenia strony pod inną domeną: 
2020-07-01 data publikacji strony internetowej www.przedszkole2.info  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy i zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Aplikacje mobilne

Jednostka korzysta z aplikacji zewnętrznej kidsUP. na którą nie posiada deklaracji dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest p. Dorota Pirogowicz 
e-mail: dostepnosc.cyfrowa@przedszkole2.info
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 696 25 41
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną furtkę, a następnie drzwi wejściowe – otwieranych ręcznie.
W jednostce nie ma obszarów kontroli.
Budynek składa się z 2 części: parter i piętro. Aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
W odległości 50m od przedszkola znajduje się parking miejski, z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content