Rada Rodziców

Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

  1. Organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju placówki.
  2. Popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach i działaniach dydaktycznych.
  3. Organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola.
  4. Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki.
  5. Wzbogacanie wyposażenia przedszkola.
  6. Współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci.
  7. Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.
  8. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci.
  9. Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu dla rodziców.
  10. Współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.

Rada Rodziców może gromadzić na odrębnym rachunku bankowym fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki.

W realizacji swych zadań Rada Rodziców współpracuje z funkcjonującą w placówce Radą Pedagogiczną. Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednoliceniu oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Działalność Rady Rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Oprócz Rady Rodziców reprezentującej ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, w placówce funkcjonują Rady Oddziałowe. Rada Oddziału ze swoich członków wybiera przewodniczącego, który stoi na czele Rady Oddziału, kieruje pracami rady danej grupy i jest jednocześnie przedstawicielem Rady Oddziałowej do Rady Rodziców.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

PRZEWODNICZĄCY: T. Dąbrowski

ZASTĘPCA: A. Kern

SKARBNIK: M. Leśniak

RADY ODDZIAŁOWE:

Promyczki: A. Kern, A. Szyszka, K. Gniecka

Kaczuszki: I. Dęga, D. Borys

Zajączki: M. Leśniak, K. Szurek, T. Hołuj

Żabki: T. Dąbrowski, A. Kern, B. Litwińczuk

Skip to content