Realizowane programy

Nasze przedzkole

Program własny. Opracowany przez p. Annę Koralewską. Zawarte treści dają możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, wpływają na kształtowanie postaw ekologicznych, uczą poszanowania przyrody. Ma na celu uświadomienie dzieciom, że kochać przyrodę to brać na siebie odpowiedzialność za jej losy i traktować ją jak przyjaciela.

Jestem przyjacielem przyrody

Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój
aktywności dzieci przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno – przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

Bajkowy świat liter

Program własny. Opracowany został przez nauczycieli: 

p. Dorotę Pirogowicz, p. Irenę Ostrowską, p. Martę Rutkowską.

Przygotowuje do nauki czytania. Jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich wykazujących duży poziom zainteresowania i umiejętności w tym zakresie, zwłaszcza u dzieci które uczęszczają do przedszkola drugi lub trzeci rok.

Program stworzono mając na uwadze upowszechnienie wśród 5 i 6 latków muzyki poważnej, na której bazują wybrane melobajki. Dzięki melobajkom, które stanowią bazę programu o literach dzieci mają okazję do animowanych spotkań z muzyką tzn. słuchania, śpiewania, przedstawiania i współtworzenia zdarzenia. Działania te mają charakter spontaniczny i stanowią odpowiedź na psychiczne potrzeby dzieci. W trakcie słuchania melobajek, później jej przedstawiania dzieci muszą patrzeć na wzory liter, szukać ich w sobie i przedmiotach znajdujących się w otoczeniu,. Zabawy te kształcą umiejętność wizualnego rozpoznawania liter, a także aktywność motoryczną oka i ręki. Melobajki stanowią okazję nie tylko do uważnego przysłuchiwania się, rozumienia treści, ale dają dzieciom możliwość ustnego wypowiadania się i wzbogacania zasobu słownictwa, jak i też okazją do ćwiczeń ortofonicznych, fonetycznych, artykulacyjnych.

Bajkowy świat liter został umieszczony w Ogólnopolskim zbiorze Dobrych Praktyk.

Cudze chwalicie…


– program własny. Opracowany przez nauczycieli: p. Irenę Ostrowską i p. Agnieszkę Żukowską .


Ma na celu wzbogacenie zasobów wiadomości dzieci, dotyczących dziedzictwa i kultury naszego regionu oraz rozbudzania poczucia przynależności regionalnej, przy współpracy dyrektora przedszkola, miejscowych ośrodków kultury, społeczności lokalnej, rodziców innych nauczycieli.

Programy wspomagające

Przedszkole nr 2 dba o zdrowy rozwój przedszkolaków poprzez propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.

Ważnym elementem rozwoju i wychowania jest rozpoczęcie działań edukacyjnych już od najmłodszych lat dziecka. Przedszkole realizuje jeden z elementów zdrowego wychowania. Najważniejszy wkład do prawidłowego rozwoju dziecka należy do Rodziców, którzy poprzez swoje działania oraz elementy zabaw powinni kontynuować je w w domu.

W tym serwisie znajdziecie Państwo informacje dot. programów realizowanych przez naszą placówkę.

Akademia AquaFresh

Nasze przedszkole jest jednym z 3000 placówek, które będą brały udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh.

Program ten stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki będą uczestniczyły w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Podczas zajęć dzieci będą uczyły się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiedzą się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba, będą uczyły się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiedzą się jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach, dzieciom towarzyszyć będą bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie Lili, Bili i Milki.

Bezpieczny przedszkolak

Realizacja: luty 2017-czerwiec 2017 oraz wrzesień 2017 – czerwiec 2018

Opracowała: Izabela Onisk,Agnieszka Marcych

WPROWADZENIE

W naszym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci jest najistotniejszą sprawą.
Treści z zakresu bezpieczeństwa dziecka mają odzwierciedlenie w Nowej Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, jako poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim. Realizacja owych treści jest procesem długotrwałym i złożonym, ale zajmuje priorytetowe miejsce w całokształcie edukacji małego dziecka.
Dzieci w wieku przedszkolnym są żywe, impulsywne, ciekawe , cechuje je chęć poznania świata, skłonność do naśladownictwa, często naiwność dziecięca wynikająca z małej wiedzy o otaczającym je świecie, zagrożeniach i niebezpieczeństwach.
Własnym przykładem dajemy dzieciom wzorzec prawidłowych postaw wpływających na ich bezpieczeństwo. Kształtowanie owych postaw przyniesie oczekiwane efekty dopiero w latach następnych. Dzięki takiej pracy wychowawczo-dydaktycznej mamy możliwość zapobiegania takiemu zjawisku, jak: agresja . Wiek przedszkolny to czas, w którym dzieci powinny dowiedzieć się jak najwięcej o otaczającej rzeczywistości, która może nieść szereg rozmaitych zagrożeń.
Wychowanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa to nie tylko wdrażanie dziecka do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie go do „pewnych” ograniczeń jego wolności. Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi. Szacunek i wzajemna życzliwość pozwalają żyć w grupie i społeczeństwie.Właściwe nawyki i zachowania należy wdrażać przez cały okres dzieciństwa, aby zaowocowało w życiu dorosłym.Ważne jest też poznawanie przez dziecko sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie ich powstawaniu.
Przedszkole, z którym styka się dziecko jako pierwszą instytucją opiekuńczo -wychowawczą ma za zadanie zapewnić dziecku jedną z podstawowych potrzeb – potrzebę bezpieczeństwa. Rolą nauczyciela jest pokierować rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program :BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” został stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedzkolnym.Będzie realizowany we wszystkich grupach wiekowych. Program jest zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego (Dz.U. Z dn.15I2009r.Nr4,poz.17).
Program własny „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” jest rozszerzeniem Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, obszar 6:
1)wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2)orientuje się w bezpiecznym poruszaniu sie po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
3)zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
4)wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych
5)próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, ma rozeznanie, gdzie można bezpiecznie bawić się, a gdzie nie.

CELE PROGRAMU:
Uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw.
Unikanie zagrożeń.
Umiejętność radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

CELE OGÓLNE:
Przyswajanie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu w trakcie pobyttu dziecka w przedszkolu -zabawa,zajęcia, pobyt na świeżym powietrzu.
Wykształcenie umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań.
Budowanie systemu wartości „co jest dobre, a co złe”.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej.
Wykorzystanie sprzętu w praktycznym działaniu w obecności nauczyciela -robienie surówek, kanapek, szaszłyków itp.
Poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych.
Poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania.
Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.
Uświadomienie dzieciom zagrożeń i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
Radzenie sobie w sytuacjach niebezpiecznych.

FORMY PRACY:
– Rozmowy indywidualne i grupowe,
– prace plastyczne,
– wystawy prac dzieci,
– konkursy plastyczne,
– spotkania z policjantem,
– spotkania ze strażakiem,
– spacery po najbliższej okolicy (wycieczki na skrzyżowania ulic, na przejścia dla pieszych),
– zabawy dydaktyczne i tematyczne przy wykorzystaniu makiety
– zabawy ruchowe,
– wykorzystywanie utworów z literatury dziecięcej, inscenizacje
– zabawy i gry ruchowe(m.in. przygotowujące dzieci do roli pieszego, pasażera, zabawy umożliwiające poznanie znaków drogowych i sygnałów drogowych, zabawy wyrabiające umiejętność właściwego przechodzenia przez jezdnię);
– zabawy i gry dydaktyczne;

METODY WYKORZYSTYWANE W PRACY:
– metody podające – rozmowa, opowiadanie nauczyciela, dyskusja,
– metody aktywizujące – dzieci poprzez działanie zdobywają wiedzę,
– metody poszukujące – korzystanie z makiet, plansz, obrazków tematycznych, obserwacja,
– metoda samodzielnych doświadczeń,
– metoda osobistego przykładu nauczyciela i innych dorosłych (głównie rodziców),
– metoda obserwacji,
– metoda pokazu i instruktażu,
– metoda pracy z obrazkiem,
metoda pracy z tekstem literackim.

EWALUACJA:
Ewaluacja będzie miała na celu sprawdzenie, czego dzieci nauczyły się na zajęciach z zakresu kształtowania postaw bezpiecznego zachowania się.
Ewaluacja końcowa oparta będzie na uzyskaniu informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz dyrektora na temat znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

W uzyskaniu rzetelnych informacji pomocne będą następujące narzędzia ewaluacyjne:
-test obrazkowy dla wszystkich dzieci oraz kwestionariusz ankiety dla dzieci 5-6l.
-ankieta dla rodziców
-ankieta dla nauczycieli
-kwestionariusz wywiadu z dyrektorem.

Skip to content